Archive for Eylül 14, 2013

Katma Değer Vergisi Kanunu

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası: 3065

Kabul Tarihi: 25/10/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18563

BİRİNCİ KISIM: MÜKELLEFİYET

BİRİNCİ BÖLÜM: VERGİNİN KONUSU

VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER:

Madde 1 – Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

b) (Değişik bend: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

d) (Değişik bent: 29/06/2001 – 4706 S.K./8. md.;Değişik bent: 16/06/2009-5904 S.K./8.mad) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi, Read more

193 SayılıVergi Usul Kanunu

Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU
Kanun No:213
Kabul Tarihi:4/1/1961
Resmi Gazete Sayısı:10703
Resmi Gazete Tarihi:10/1/1961

Kanunun Şümulü
Madde 1-
Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.
Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.
Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.
Gümrük ve Tekel Vergileri
Madde 2-
(5728 sayılı Kanunun 271’inci maddesiyle değişen madde) Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır.
Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat
Madde 3-
(2365 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen madde) A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu kanunda kullanılan “Vergi Kanunu” tabiri işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.
Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.
B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Read more

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 5520

Kanun Kabul Tarihi : 13/06/2006

Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2006

Resmi Gazete Sayısı : 26205 *1*

BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET

BİRİNCİ BÖLÜM : KONU VE MÜKELLEFLER

VERGİNİN KONUSU

Madde 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

a) Sermaye şirketleri.

b) Kooperatifler.

c) İktisadî kamu kuruluşları.

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

d) İş ortaklıkları.

(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

MÜKELLEFLER

Madde 2- (1) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır. Read more

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

GELİR VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası: 193

Kabul Tarihi: 31/12/1960

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700

BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET

BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN MEVZUU

MEVZUU:

Madde 1 – (Değişik madde: 07/01/2003 – 4783 S.K./1. md.)

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

GELİRİN UNSURLARI: Read more

Sitemize Hoşgeldiniz

Sitemizde TC. Kanunları, Tüzükleri ve Yönetmelikleri bulabileceksiniz. Sitemiz yapım aşamasında olup, en kısa zamanda sizlerin hizmetine girecektir.