Archive for Kanunlar

Katma Değer Vergisi Kanunu

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası: 3065

Kabul Tarihi: 25/10/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18563

BİRİNCİ KISIM: MÜKELLEFİYET

BİRİNCİ BÖLÜM: VERGİNİN KONUSU

VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER:

Madde 1 – Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

b) (Değişik bend: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

d) (Değişik bent: 29/06/2001 – 4706 S.K./8. md.;Değişik bent: 16/06/2009-5904 S.K./8.mad) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi, Read more

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 5520

Kanun Kabul Tarihi : 13/06/2006

Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2006

Resmi Gazete Sayısı : 26205 *1*

BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET

BİRİNCİ BÖLÜM : KONU VE MÜKELLEFLER

VERGİNİN KONUSU

Madde 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

a) Sermaye şirketleri.

b) Kooperatifler.

c) İktisadî kamu kuruluşları.

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

d) İş ortaklıkları.

(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

MÜKELLEFLER

Madde 2- (1) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır. Read more

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

GELİR VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası: 193

Kabul Tarihi: 31/12/1960

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700

BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET

BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN MEVZUU

MEVZUU:

Madde 1 – (Değişik madde: 07/01/2003 – 4783 S.K./1. md.)

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

GELİRİN UNSURLARI: Read more