Tag Archive for Tam Metin Kurumlar Vergisi Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 5520

Kanun Kabul Tarihi : 13/06/2006

Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2006

Resmi Gazete Sayısı : 26205 *1*

BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET

BİRİNCİ BÖLÜM : KONU VE MÜKELLEFLER

VERGİNİN KONUSU

Madde 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

a) Sermaye şirketleri.

b) Kooperatifler.

c) İktisadî kamu kuruluşları.

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

d) İş ortaklıkları.

(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

MÜKELLEFLER

Madde 2- (1) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır. Read more